Všeobecné obchodní podmínky

Pro firemní zákazníky - podnikatele (není určeno pro spotřebitele) (znění k 2.6.2022)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., se sídlem, budova C, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 282 18 434, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 133270, oddíl C (dále jen „Společnost“) dodáváno zboží či služby, a tudíž i práva a povinnosti příslušného odběratele (kupujícího) vůči Společnosti.

Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavírána společností Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., se sídlem budova C, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ 282 18 434, tel.: +420 226 224 222, email: [email protected], jako prodávajícím, a odběratelem (kupujícím) (dále jen „Odběratel“), který není spotřebitelem. Tyto všeobecné obchodní podmínky se výslovně vztahují jen na kupující, kteří nejsou spotřebitelé, a tedy při uzavírání smlouvy vystupují v rámci své podnikatelské činnosti. Pro kupující, kteří jsou spotřebiteli, je určen Maloobchodní e-shop a Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod (https://www.conrad.cz/obchodni-podminky), které upravují ochranu spotřebitelských práv.

 1. Rozsah platnosti

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávku zboží Společností podnikatelským subjektům a jiným obchodním partnerům, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření příslušné kupní smlouvy, a to pro veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané kupní smlouvy uzavírané Společností a příslušným Odběratelem.
  3. V případě rozporů mezi výše uvedenými obchodními podmínkami platí následující pořadí:
   1. Smlouva;
   2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“);
   3. Příslušné právní předpisy (ledaže se od nich nelze dohodou stran odchýlit).
 2. Předmět smlouvy/uzavření smlouvy

  1. Společnost dodá zboží, dle aktuální nabídky, v souladu s podmínkami vyplývajícími ze sjednané kupní smlouvy a z těchto Podmínek, a to po akceptaci objednávky z její strany (uzavření kupní smlouvy). Společnost zajišťuje dodávku zboží pouze na území České republiky a Slovenské republiky, ledaže je v konkrétním případě dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.
  2. Kupní smlouva, jejímž předmětem bude dodávka objednaného zboží Společností Odběrateli, bude za podmínek stanovených v těchto Podmínkách uzavřena na základě skutečností uvedených Odběratelem v rámci jeho objednávky a v souladu s nimi.
  3. Textové vyhotovení kupní smlouvy Společnost Odběrateli doručí společně s fakturou nejpozději v den dodání zboží, a to včetně textového znění platných a závazných všeobecných obchodních podmínek ve zkrácené verzi. Celé všeobecné obchodní podmínky v plném znění jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti (https://firmy.conrad.cz, https://firmy.conrad.sk), přičemž Společnost na svých internetových stránkách zpřístupňuje i starší verze všeobecných obchodních podmínek, které slouží pro potřebu ověření dřívější úpravy všeobecných obchodních podmínek a z tohoto důvodu zůstávají tyto starší verze nezměněny a trvale dostupné.
  4. Příslušná kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky Společností dojde Odběrateli. Za potvrzení objednávky se rovněž považuje doručení objednaného zboží Společností Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku bez uvedení důvodu. Ve smyslu tohoto odstavce se tedy neuplatní ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Pokud by Společnost dodatečně zjistila, že v údajích o zboží, ceně nebo termínu dodávky uvedených v objednávce či potvrzení objednávky byla chyba či nepřesnost, bude o tom Společnost Odběratele obratem informovat s výzvou k potvrzení objednávky. Jestliže Odběratel Společnosti objednávku nepotvrdí ve lhůtě určené Společností, jinak bez zbytečného odkladu po doručení dané výzvy, bude daná objednávka považována za zrušenou ke dni uplynutí lhůty pro potvrzení objednávky. Již uhrazené platby vrátí Společnost Odběrateli ve lhůtě 14 dnů po marném uplynutí lhůty k potvrzení objednávky, a to na bankovní účet Odběratele sdělený Společnosti alespoň 5 pracovních dní před splatností.
  6. Průběh objednávky v on-line obchodě. V on-line obchodech (internetové stránky https://firmy.conrad.cz, https://firmy.conrad.sk) Společnosti je možno objednávku učinit následujícím způsobem:
   1. Vložíte zboží do košíku.
   2. Zadáte své dodací a platební údaje nebo načtete svá uložená data.
   3. Ověříte správnost svých objednacích dat.
   4. Kliknete na objednací tlačítko.
  7. Závaznou objednávku Odběratel učiní, pokud v objednacím on-line sytému Společnosti provede veškeré úkony dle pokynů stanovených Společností, zadá veškerá požadovaná data a objednávku potvrdí potvrzovacím tlačítkem (klikne na objednací tlačítko).
  8. Odběratel odesláním objednávky nebo závazným potvrzením objednávky v objednacím on-line sytému Společnosti prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito Podmínkami a že mu také byly dostatečným způsobem sděleny následující skutečnosti:
   1. označení zboží a popis jejich hlavních vlastností,
   2. cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
   3. způsob platby a způsob dodání, včetně nákladů na dodání zboží,
   4. údaje o právech vznikajících z vadného plnění podmínky pro uplatňování těchto práv,
   5. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,
   6. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Společnosti známy,
   7. údaj o možnosti Odběratele v případě stížností obracet se na Společnost formou doporučeného psaní, telefonicky nebo e-mailem (údaje jsou uvedeny na https://firmy.conrad.cz, https://firmy.conrad.sk) a na orgány dohledu nebo státního dozoru, kterými jsou především Česká obchodní inspekce a příslušný živnostenský úřad.
  9. Dodání zboží či služby ze strany Společnosti je uskutečněno dnem dodání zboží Odběrateli, resp. provedením objednané služby. V případě objednávky učiněné Odběratelem prostřednictvím sítě internet (on-line obchod), potvrdí Společnost přijetí objednávky neprodleně elektronickou cestou, přičemž smlouva kupní či smlouva na dodání služeb je uzavřena okamžikem elektronického potvrzení objednávky či okamžikem dodání zboží Odběrateli. Společnost je oprávněna odmítnout kteroukoliv objednávku bez uvedení důvodu.
  10. Objednávka Odběratele je Společností archivována, a to po dobu určenou Společností. Jestliže Odběratel ztratí podklady své objednávky, je oprávněn obrátit se na Společnost, a to emailem/telefonem, s žádostí o dodání kopií údajů příslušné objednávky.
  11. V případě zvláštních (akčních/omezených) nabídek určitého zboží, tj. nabídek, které se liší od běžného katalogu Společnosti, budou přesné podmínky dané zvláštní nabídky, včetně časové platnosti a množstevního omezení dané nabídky, k dispozici na internetové stránce on-line obchodu Společnosti. Společnost si výslovně vyhrazuje právo jakoukoli zvláštní nabídku bez uvedení důvodu a s okamžitou platností zrušit. Odběratel je si vědom skutečnosti, že veškeré zvláštní nabídky jsou omezeny množstevně a platí pouze do vyprodání zásob předmětného zboží.
  12. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí svému poskytovateli telefonických a datových služeb.
  13. Ustanovení těchto podmínek se uplatní i na objednávky učiněné prostřednictvím elektronické či běžné pošty. Předchozí věta neplatí pro ustanovení, která se výslovně a logicky vztahují jen na objednávky realizované prostřednictvím rozhraní on-line obchodu. Podrobnosti postupu objednávání zboží prostřednictvím elektronické či běžné pošty jsou dostupné na adrese https://firmy.conrad.cz/objednavka-emailem nebo https://firmy.conrad.cz/objednavka-postou.
 3. Způsoby plateb/platební podmínky

  1. Odběratel může uhradit kupní cenu za dodané zboží či služby následovně: na základě zálohové faktury před dodáním zboží; na základě faktury (daňového dokladu) po předání zboží; na dobírku (hotovostní platba oproti předání zboží).
   Společnost je oprávněna kdykoliv požadovat, zejména v případě kdy to bude považovat s ohledem na okolnosti případu za vhodné, že zboží odešle/předá Odběrateli pouze proti uhrazení kupní ceny na základě zálohové faktury před dodáním zboží. Na tuto skutečnost Společnost Odběratele vždy předem upozorní.
  2. Platba na fakturu po předání zboží Odběrateli. V případě platby na fakturu je Odběratel povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v příslušné faktuře vystavené Společností, a to po dodání zboží. Možnost platby na fakturu po předání zboží Odběrateli může Společnost podmínit předchozím uzavřením písemné rámcové kupní smlouvy, popřípadě i jinými podmínkami, a tedy na tento způsob platby nevzniká Odběrateli bez dalšího nárok.
  3. Platba na zálohovou fakturu před dodáním zboží (po potvrzení objednávky). V případě platby na zálohovou fakturu je Odběratel povinen uhradit kupní cenu dodaného zboží či služby ve lhůtě stanovené v dané faktuře, vystavené a splatné před dodávkou objednaného zboží. Konečná faktura bude vystavena a doručena Odběrateli bez odkladu po předání zboží.
  4. Platba na dobírku. V případě dodávky na dobírku (dodání zboží oproti hotovostní úhradě kupní ceny) je Odběratel povinen uhradit při převzetí zásilky (zboží) částku dobírky (kupní cenu) v hotovosti zasílateli.
  5. Platba pomocí bankovních tlačítek GoPay. V případě výběru této platební metody bude Odběratel postupovat dle pokynů na obrazovce.
  6. Platba platební kartou. V případě výběru této platební metody bude Odběratel postupovat dle pokynů na obrazovce.
 4. Právo na zrušení objednávky/odstoupení/poučení o možnosti odstoupení

  1. Odběratel je oprávněn svoji objednávku odvolat (zrušit), a to buď doporučeným dopisem, či emailem, a to do okamžiku uzavření kupní smlouvy dle těchto Podmínek.
  2. Společnost je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy kromě případů stanovených v těchto Podmínkách dále a případů stanovených příslušnými právními předpisy, odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku dodání zboží Odběrateli. V takovém případě se ruší kupní smlouva ex tunc.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí odstupující strana o jeho využití informovat stranu druhou pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách https://firmy.conrad.cz/objednavka-emailem nebo https://firmy.conrad.cz/objednavka-postou nebo v objednávce, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
  4. Následky odstoupení. V případě účinného odstoupení od smlouvy jsou strany povinny si vrátit navzájem poskytnutá plnění.
   V případě odstoupení od kupní smlouvy je Odběratel povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět Společnosti.
   Odběratel zboží zašle na adresu určenou pro příjem zásilek Conrad Electronic, Tiskařská 12 Hala E, Praha 10 - Malešice, 108 00. Odběratel také může zboží osobně předat na uvedené adrese.
   Před vrácením přístrojů s paměťovými médii (např. pevné disky, paměťové moduly USB, mobily atd.) Odběrateli doporučujeme vymazat veškerá vlastní data uložená na příslušné médium. Společnost neprovádí jakoukoli kontrolu či zálohování dat na vrácených médiích a za zálohování těchto dat nepřebírá jakoukoliv odpovědnost, přičemž aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek či právních předpisů, Odběratel odpovídá Společnosti za veškerou škodu způsobenou porušením výše uvedených ustanovení.
   Pro vrácení plateb Společnost využije bankovní převod na Odběratelem uvedený bankovní účet.
   Odběratel nese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží a nemá nárok na jakoukoli jejich náhradu.
  5. Odběratel odpovídá v případě zrušení kupní smlouvy za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním a Společnost je oprávněna při takovém snížení hodnoty zboží krátit výši vypořádané kupní ceny.
 5. Chybějící disponibilita objednaného zboží nebo služby

  Pokud Společnost po obdržení objednávky zjistí, že objednané zboží nebo služba již nejsou u Společnosti k dispozici, je Společnost oprávněna nabídnout Odběrateli srovnatelné zboží nebo službu ve srovnatelné kvalitě a ceně. Objednávka takovéhoto zboží či služby Odběratelem se řídí ustanoveními těchto Podmínek.

 6. Dodávka

  1. Dodávka zboží Společností na základě objednávky Odběratele se uskutečňuje na jeho náklady. Za dodání zboží Odběrateli na území České republiky v hodnotě pod nebo rovné 1 500,- Kč včetně DPH bude Odběrateli vyúčtován přepravní poplatek v paušální výši 120,- Kč včetně DPH při dodání zboží prostřednictvím služeb PPL je účtován poplatek ve výši 120,- Kč včetně DPH, pokud Společnost nestanoví v konkrétním případě poplatek nižší. V případě objednávky a dodání zboží v hodnotě nad 1 500,- Kč včetně DPH není poplatek účtován, ledaže Společnost v konkrétním případě s ohledem na rozsah a parametry dodávky požaduje jinak. O takovém požadavku bude odběratel informován.
  2. Společnost dodá zboží Odběrateli bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, ledaže je pro realizaci dodávky zboží Společností vyžadováno předchozí uhrazení kupní ceny. Zboží je zpravidla dodáno do dvou až pěti pracovních dní s výjimkou případů kdy to neumožňují skladové zásoby Společnosti. Společnost je oprávněna termín dodání zboží stanovit odlišně, přičemž je povinna o této skutečnosti, stejně jako o případném prodlení s dodávkou zboží, Odběratele informovat. Společnost je oprávněna zboží dodat i před případným sjednaným termínem dodání. Odběratel je povinen dodané zboží převzít. Odběratel a Společnost spolu výslovně sjednávají, že Společnost neodpovídá Odběrateli za jakoukoli škodu způsobenou pozdějším dodáním zboží či skutečností, kdy nebude zboží z jakýchkoli důvodů možné dodat vůbec. Předchozí věta se uplatní i na případný ušlý zisk.
  3. Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí Odběratelem.
  4. Nebezpečí škody na věci přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží.
  5. V případě dodávky zboží na území Slovenské republiky je dodávka Společností uskutečněna na náklady Odběratele a způsobem určeným Společností. Aktuální údaje o přepravním poplatku pro dodávky na území Slovenské republiky Společnost zveřejňuje na https://www.conrad.sk/ceny-dopravy-termin-dodania.
 7. Cena/splatnost

  1. Společnost výslovně prohlašuje, že ceny zboží či služeb uváděné v oficiálním katalogu Společnosti, platném v den objednávky zboží, jsou ceny stanovené v den vytištění katalogu, a proto se mohou lišit od aktuálních cen zboží či služeb Společnosti. Platný ceník zboží a služeb Společnosti bude vždy k nahlédnutí na internetové stránce Společnosti. Společnost se zavazuje, že bude Odběratele informovat o aktuální ceně objednaného zboží či služby v návaznosti na doručení objednávky, přičemž v případě, že se aktuální cena bude lišit od ceny zveřejněné, může dojít k uzavření kupní smlouvy teprve po potvrzení částky kupní ceny ze strany Odběratele.
  2. V případě objednávky prostřednictvím on-line obchodu Společnosti je vždy závazná kupní cena uvedená u příslušného zboží. Cena takto uvedená v on-line obchodech https://firmy.conrad.cz, https://firmy.conrad.sk je cenou zboží, jež zahrnuje veškeré daně a zákonem stanovené poplatky, nikoliv však částku účtovanou za dopravu dle čl. 6 podmínek.
  3. V případě prodeje zboží na území Slovenské republiky, je fakturovaná částka za dodané zboží a přepravní služby stanovena v EUR, pokud se Odběratel se Společností v individuálním případě nedohodne jinak, a to podle aktuálního devizového kurzu CZK/EUR - nákup, stanovené Společností.
  4. Faktury vystavené Společností jsou splatné do 14-ti dnů od data vystavení faktury, ledaže je dohodnuto nebo Společností stanoveno jinak, či je provedena platba formou dobírky.
  5. V případě prodlení Odběratele s úhradou kupní ceny je Společnost oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5% z kupní ceny dodaného zboží, není-li v samostatné písemné smlouvě, uzavřené mezi Společností a Odběratelem stanoveno jinak. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti na náhradu vzniklé škody, která se hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.
 8. Výhrada vlastnictví

  Společnost si vyhrazuje vlastnictví k veškerému zboží, které dodá Odběrateli až do zaplacení celkové kupní ceny dodaného zboží, tj. vlastnické právo ke zboží dodanému Společností přechází na Odběratele vždy nejdříve ke dni uhrazení kupní ceny. Odběratel je oprávněn používat zboží k účelu, ke kterému je určeno již po jeho převzetí, není však oprávněn do doby nabytí vlastnického práva zboží zcizit či jej jakkoliv právně zatížit a je povinen nakládat s ním s péčí řádného hospodáře, tak aby nedošlo k jeho poškození či snížení hodnoty.

 9. Odpovědnost za vady zboží a záruka za jakost

  1. Společnost se zavazuje předat Odběrateli zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, dodá Společnost zboží v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Nemá-li v době předání zboží Odběrateli vlastnosti uvedené v tomto odstavci výše, vznikají Odběrateli dále specifikovaná práva z vadného plnění.
  2. Odběratel bere na vědomí, že je povinen dodané zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po převzetí a přesvědčit se tak o jeho vlastnostech a množství, přičemž pokud zjistí jakoukoli vadu dodaného zboží, je povinen tuto vadu oznámit bez zbytečného odkladu Společnosti. Neoznámí-li Odběratel případnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku přiznáno. Totéž se uplatní u skryté vady. Neoznámí-li Odběratel vadu zboží včas, pozbývá dále právo na odstoupení od kupní smlouvy, které by mu jinak dle dále uvedených ujednání náleželo.
  3. V případě, že Odběrateli vzniknou práva z vadného plnění, a takové vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy, může se domáhat:
   1. odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží,
   2. přiměřené slevy z kupní ceny, nebo
   3. odstoupení od smlouvy
  4. Odběratel v případě podstatného porušení kupní smlouvy sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Společnosti. Nezvolí-li Odběratel své právo včas, má práva podle následujícího odst. 9.5.
  5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Odběratel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží. Dokud Odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společnost odstranit dodáním nového zboží. Neodstraní-li Společnost vadu dodáním nového nebo chybějícího zboží včas nebo takto vadu odmítne odstranit, může Odběratel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Společnosti.
  6. V případě, že Společnost poskytuje na dané zboží Odběrateli záruku za jakost, bude tato skutečnost, včetně délky záruční doby, uvedena v záručním listu vydaném Společností Odběrateli. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že případné uvedení záruky za jakost na obalu zboží či dokumentaci dodávané se zbožím (vyjma záručního listu vydaného Společností Odběrateli), popřípadě v jiném dokumentu, který se ke koupi předmětného zboží bude vztahovat, se uplatní pouze na kupující spotřebitele.
 10. Náhrada majetkové újmy

  1. Společnost a Odběratel se dohodli, že oba odpovídají v případech porušení svých smluvních či zákonných povinností za vznik majetkové újmy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (ust. § 2894 a násl.).
  2. Společnost výslovně prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy s Odběratelem nepředvídá, že by majetková újma způsobená v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností danému Odběrateli mohla převýšit kupní cenu daného zboží. Společnost s Odběratelem sjednávají, že Společnost za škodu způsobenou Odběrateli odpovídá pouze do výše plynoucí z předchozí věty, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
  3. Je sjednáno, že v případě ztráty dat neodpovídá Společnost za vzniklou majetkovou újmu, proto je Odběrateli doporučeno soubory dat pravidelně zálohoval.
 11. Ochrana osobních dat

  Společnost tímto upozorňuje Odběratele, že jeho veškeré údaje, pokud jsou dle Evropského nařízení 2016/679 (GDPR) a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, chráněny jakožto údaje osobní, které předal Společnosti, včetně adresy, jsou pro rychlé a bezchybné zpracování uloženy v databázi Společnosti. Zpracování poskytnutých dat probíhá v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Odběratel registrací do e-shopu společnosti či provedením objednávky uděluje souhlas Společnosti s využitím veškerých předaných údajů Odběratele ke zpracování za účelem realizace objednávky, a dále k marketingovým účelům Společnosti, a to zejména k nabízení služeb a produktů Společnosti, zasílání informací o činnosti Společnosti a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) ve smyslu Evropského nařízení 2016/679 (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu, a dále s jejich poskytnutím společnostem ze skupiny CONRAD, jejichž sídlo se nachází v některém z členských států Evropských společenství. Odběratel je oprávněn kdykoliv Společnosti písemně oznámit, že s použitím svých kontaktních údajů Společností dle těchto Podmínek nesouhlasí, a to písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti prostřednictvím doporučené pošty. V případě objednávky zboží prostřednictvím on-line obchodu Společnosti, nebude Společnost při neaktivování pole „užívání dat“ oprávněna dané kontaktní údaje využívat, pokud je pro takové využití třeba souhlasu subjektu údajů. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (doručovatele zboží a další, se kterými bude Odběratel obeznámen).
  Odběratel bere na vědomí, že souhlas ke zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům je dobrovolný a může být vzat kdykoli zpět resp. může Společnosti sdělit svůj nesouhlas s určitým zpracováním osobních údajů. V takovém případě však může být negativně ovlivněna realizace objednávky.
  Odběratel má právo na úpravu osobních a kontaktních údajů v databázi Společnosti, a to elektronicky zasláním e-mailu na [email protected] nebo po přihlášení do svého profilu na www.conrad.cz, firmy.conrad.cz, https://www.conrad.sk, https://firmy.conrad.sk.
  Pokud Odběratel zjistí nebo se bude domnívat, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby tyto subjekty odstranily takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další informace o zpracování a nakládání s osobními údaji se můžete dočíst na stránce: Ochrana osobních údajů.

 12. Volba práva

  1. Kupní smlouva mezi Společností a Odběratelem se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  2. Právní vztahy mezi Společností a Odběratelem při dodávce zboží a služeb se řídí právem České republiky. V případě sporu, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou Společnost a Odběratel sjednávají příslušnost Českých soudů.
 13. Vývozní kontrola/zákaz vývozu

  Vzhledem ke skutečnosti, že v případě určitého zboží (zejména vybraných technických výrobků nebo počítačového softwaru) může být jejich zpětný vývoz do určitých třetích zemí zakázán či omezen, nebo může být vázán na získání předchozího veřejnoprávního povolení, nebo může být Společnost zavázána smluvně/na základě právních předpisů vůči výrobci daného zboží, je Odběratel povinen před realizací vývozu jakéhokoliv zboží zakoupeného od Společnosti pro podnikatelské účely o svém záměru Společnost písemně informovat a daný vývoz realizovat teprve po udělení písemného souhlasu Společnosti, ledaže právní předpisy vázanost vývozu na udělení takovéhoto souhlasu výslovně zakazují. Veškeré náklady související s udělením takovéhoto souhlasu nese Odběratel.

 14. Zpětný odběr elektrozařízení

  Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvních partnerů RETELA, s.r.o. a ECOBAT s.r.o. zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedených smluvních partnerů. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách smluvních partnerů http://www.retela.cz/ a http://www.ecobat.cz/ a https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.

  Odběratel je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory v dalších sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu.

  Odběratel bere na vědomí, že elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Bližší informace o zacházení s elektrozařízeními, stejně tak jako význam grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely jeho zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu, lze naleznout na výše uvedených webových stránkách.

 15. Závěrečná ustanovení

  1. Odběratel není oprávněn bez písemného souhlasu Společnosti započíst vůči pohledávkám Společnosti vyplývajícím z dodávky zboží jakékoliv své pohledávky.
  2. Společnost provádí zpětný odběr elektrozařízení Odběratelů v souladu s příslušnými právními předpisy.
  3. Je-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) neplatné nebo nevymahatelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost jejích dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Podmínek (kupní smlouvy) jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí s cílem nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se příslušné ustanovení těchto Podmínek (kupní smlouvy) stalo neplatným, odporovatelným nebo nevymahatelným nebo kdy se o tom některá smluvní strana dozvěděla a informovala druhou smluvní stranu, podle toho, co nastane dříve.
  4. Společnost je oprávněna tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, ledaže bude stanoveno jinak.
Pro komfortnější prohlížení našeho eshopu používáme cookies. Procházením webu souhlasíte s jejich používáním.

Rychla poptavka
Doprava zdarma již pro objednávky nad 1 239,67 Kč bez DPH
0
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný
Kontakt
+420 226 224 254